LEDNINGSSYSTEM OCH CERTIFIERINGAR

FLYGFRAKT AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Det innebär att vi har ett mycket väl genomarbetat kvalitets- och miljösystem, som är inriktat på att ge ett högt kundvärde där FLYGFRAKT AB uppfyller kundens krav och förväntningar. 

Hög kvalitet i det vi levererar gynnar både våra kunder och oss själva. Vi har ett strukturerat arbetssätt i allt vi gör.

FLYGFRAKT AB´s verksamhet är och ska vara förenlig med gällande lagar och övriga krav inom kvalitets- och miljöområdet.

Kvalitetssäkring ISO 9001:2015 :

För att säkerställa leverans i rätt tid och enligt uppgjorda överenskommelser arbetar vi med vår kvalitetspolicy som utgångspunkt.

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång är beroende av vår förmåga att förstå och tillgodose kundernas behov samt överträffa deras förväntningar.”

 

Vi ska arbeta efter ett kvalitetssystem som ger en kontinuerligt hög kvalité. Alla på FLYGFRAKT AB skall leverera utlovad kvalitet i sitt arbete.

Vi ska uppfylla kundens krav och förväntningar genom att alltid utföra uppdragen i överensstämmelse med ingångna avtal.

Vi ska ständigt verka för att förbättra våra tjänster genom utvärdering och verksamhetsutveckling samt säkerställa att rätt kompetens finns i alla funktioner inom företaget.

Vi skall årligen fastställa mätbara kvalitetsmål samt ständigt förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem.

Kvalitetssäkring är en strategisk fråga och ska omfatta alla processer i företaget.

Miljöledning ISO 14001:2015:

Omsorg om miljön ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kompetens och delaktighet är avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete.
För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras har vi följande policy:

FLYGFRAKT AB är ett serviceföretag inom åkeribranschen som tillhandahåller transport relaterade tjänster med ett stort ansvar att verka för en bättre miljö. Vi ska vara en aktiv och kompetent samarbetspartner för att tillsammans med våra kunder kontinuerligt minska miljöpåverkan.”

Genom att:

 • Säkerställa att medarbetarna har erforderlig miljökompetens. Varje medarbetare ska vara medveten om hur de i sina arbeten ger upphov till miljöeffekter och på vilket sätt dessa skall minimeras.
 • Planera samt genomföra våra transporter och resor på ett miljöanpassat resurseffektivt sätt.
 • Bevara naturresurserna genom återvinning och återanvändning av material.
 • Beakta miljöaspekter vid inköp och val av material, tjänster och leverantörer.
 • Skapa förutsättningar för en effektiv och kretsloppsanpassad avfallshantering.
 • Verka för effektivisering av energianvändning och andra naturresurser.
 • Årligen fastställa mätbara miljömål samt ständigt förbättra och utveckla vårt miljösystem.
 • Följa gällande miljölagar och leva upp till de krav som ställs på oss från myndigheter och kunder. Detta utgör en minimumnivå för vårt miljöarbete.
 • Certifiering och ackreditering

Flygfrakt innehar:

 • Av Strålsäkerhetsmyndigheten - Tillstånd för transport av radioaktiva ämnen på väg -då transport enligt ADR reglementet ej är tillräckligt vid dessa transporter. Mottagare eller transportör måste alltid inneha ett giltigt Transporttillstånd. Då användaren av radioaktiva ämnen (exempelvis sjukhus) inte alltid innehar tillstånd för transport innehar vi detta för att underlätta transport till och från dessa användare/mottagare.
 • Av Länsstyrelsen - Tillstånd för yrkesmässig vägtransport av farligt och icke-farligt avfall, Tillståndet omfattar styckegods, container-, flak och bulktransport.

Flygfrakt är:

Kvalificerade att utföra GDP(Good Distribution Practice) transporter. Vi innehar fordon, utrustning, administration, personal och rutiner som uppfyller de krav GDP ställer på transporter av denna typ.

 

FÖRETAGSCERTIFIERINGAR:

FLYGFRAKT AB har företagscertifieringar för:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • Svenska Transportarbetarförbundets Certifikat: Schysta Villkor
 • Av Strålsäkerhetsmyndigheten: Tillstånd för transport av radioaktiva ämnen på väg
 • Av Länsstyrelsen: Tillstånd för transport av farligt & icke-farligt avfall
 • Kvalificerade för: GDP transporter